page_banner

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

  • M1 ସିରିଜ୍ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ବାଷ୍ପ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପଲିଥର୍-ଆଧାରିତ TPU |

    M1 ସିରିଜ୍ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ବାଷ୍ପ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପଲିଥର୍-ଆଧାରିତ TPU |

    “ଜୀବନ ସବୁକିଛିଠାରୁ is ର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ନିରାପତ୍ତା ସର୍ବଦା ଆଗରେ ଥାଏ”, ଯାହାକି ମରିଆକ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ |ମେରୁଇ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ TPU ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଭଲ ଜ bi ବିକ ସ୍ଥିରତା, ଆଡାପ୍ଟାବିଲିଟି, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ସବୁଜ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା ସହିତ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋସ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଗ୍ଲୋଭସ୍, ଡ୍ରଗ୍ ପାତ୍ର, ବାୟୋନିକ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ | ପ୍ରୋଥେସିସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ |